Innovation by Nature

Welkom bij akkerbouwbedrijf NIVU. Wij zijn een modern en professioneel familiebedrijf uit Oude-Tonge en Achthuizen, gelegen op het eiland Goeree-Overflakkee. NIVU is een hecht samenwerkingsverband van de families Van Nieuwenhuijzen (NI) en Van Vugt (VU). Op 400 hectare worden consumptieaardappelen, plantuien, suikerbieten en granen verbouwd. We werken nauw samen met de natuur, passen de nieuwste technologieën toe en verkleinen de kloof tussen boer en burger.

home page hoofd afbeelding

Innovation by Nature

Welkom bij akkerbouwbedrijf NIVU. Wij zijn een modern en professioneel familiebedrijf uit Oude-Tonge en Achthuizen, gelegen op het eiland Goeree-Overflakkee. NIVU is een hecht samenwerkingsverband van de families Van Nieuwenhuijzen (NI) en Van Vugt (VU). Op 400 hectare worden consumptieaardappelen, plantuien, suikerbieten en granen verbouwd. We werken nauw samen met de natuur, passen de nieuwste technologieën toe en verkleinen de kloof tussen boer en burger.

home page afbeelding

Innovation by Nature

Welkom bij akkerbouwbedrijf NIVU. Wij zijn een modern en professioneel familiebedrijf uit Oude-Tonge en Achthuizen, gelegen op het eiland Goeree-Overflakkee. NIVU is een hecht samenwerkingsverband van de families Van Nieuwenhuijzen (NI) en Van Vugt (VU). Op 400 hectare worden consumptieaardappelen, plantuien, suikerbieten en granen verbouwd. We werken nauw samen met de natuur, passen de nieuwste technologieën toe en verkleinen de kloof tussen boer en burger.

Landbouw opnieuw uitgevonden

Ontdek de voordelen van Nivu

Volledige traceerbaarheid

Uniek is de volledige traceerbaarheid van onze aardappelen en uien van farm to fork. Iedere stap in de teelt, opslag, verwerking en uitlevering wordt vastgelegd door de systemen Farm24 en Follow24. Dit stelt ons in staat om per aardappel of ui te laten zien op welke locatie het gewas heeft gegroeid (met behulp van gps), hoe de groeiomstandigheden waren, welke teelthandelingen zijn uitgevoerd en hoe het product op ons bedrijf opgeslagen en verwerkt is. Dit wereldwijd unieke concept rolt NIVU op dit moment internationaal uit in samenwerking met F24 Group.

Duurzaamheid

Precisielandbouw is geïntegreerd in de gehele bedrijfsvoering van NIVU. In samenwerking met betrouwbare en lokale partners worden alle stappen in de teelt op maat uitgevoerd. Voor de aardappelen krijgt NIVU al jaren begeleiding en advies van Crop Consult. Door data te verzamelen met onze sensoren weten wij wekelijks wat de situatie is van de biomassa en stikstof in het blad. Gecombineerd met de data van grondmonsters, bladmonsters, tellingen en metingen zorgt dit voor een feitelijke onderbouwing voor het advies en kan snel worden gehandeld.

Minder inputs

Dit stelt ons in staat om niet alleen de benodigde hoeveelheid inputs (uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen) te verminderen, maar ook om zo duurzaam mogelijk onze gewassen te produceren, zonder hinder voor de natuur en omgeving. Innovation by Nature is niet voor niets onze slogan.

Over ons

0
Opgericht in
0
Omvang in hectare
0
Productopslag in ton
0
Families

Onze projecten

farm24 - projecten Nivu

Farm24

Onze projecten

Hoe het werkt

Farm24 Is een programma waarbij elke actie, activiteit en de omstandigheden (weer en
bodemgesteldheid) op de akkers en op de boerderij volledig automatisch wordt geregistreerd.
Op welke locatie? Op welk moment? Onder welke omstandigheden? Wie deed het werk?
Hoe lang heeft het geduurd? Hoe waren de machine-instellingen en data tijdens verschillende
delen van het werk? Werktijd? Tijd op de weg? Duur van stilstand? Al deze gegevens worden
transparant weergegeven.

Op elke trekker of zelfrijdende machine wordt een Agrobox geïnstalleerd. Deze agrobox leest
alle data van de machine uit en registreert de gps-locatie. De chauffeur maakt één keer
verbinding met één van de Agroboxen en het systeem herkent de chauffeur vanaf dat moment.
Bovendien kan een Vibrobox worden geïnstalleerd voor extra machinegegevens. Deze
vibrobox wordt actief wanneer de betreffende machine aan of op de tractor, of zelfrijdende
machine, wordt gekoppeld. Verder kunnen de gegevens van gewas- en opbrengstsensoren
in het systeem worden ingelezen. Farm24 weet precies wat er is gebeurd, wanneer en
door wie. Van het planten en zaaien tot de oogst wordt het hele proces geregistreerd.
Zonder handmatige registratie en dus compleet en betrouwbaar.

Ontdek alles over Farm24

Suikerbieten

Follow24

Follow24 is een programma waarbij elke actie, beweging en de omstandigheden in een magazijn,
productopslag of loods op een boerderij volledig automatisch wordt geregistreerd.
Door RFID-tags aan te brengen op dozen, verpakkingen en in de vloeren – en door de heftrucks
te voorzien van een Agrobox, antenne en reader – zijn de producten altijd te volgen. Door
Follow24 is precies traceerbaar welk product binnenkwam,
op welk moment het binnenkwam, er weer uitgaat, waar het was, en waar het zich bevindt in
het logistieke proces. Net als bij Farm24 is er duidelijk wie de handelingen heeft verricht.
Follow24 zorgt voor traceerbaarheid en veiligheid, zonder fouten door menselijk
handelen en schriftelijke registratie.

Wanneer we Farm24 en Follow24 combineren voor de agrarische sector kunnen we een veilig,
duurzaam, betrouwbaar Farm to Fork concept leveren die ‘ready for the new world’ is.

Ontdek alles over Follow24

Onze projecten

Windpark

Groene energie

Innovaties

Sinds 2021 is Windpark Oostflakkee in bedrijf aan de zuidkant van ons bedrijf. Voorafgaand
aan de realisatie is elf jaar lang gewerkt door zes verschillende partners, waaronder NIVU
en twee melkveehouders. Na realisatie en bouw van het windpark is het verkocht aan
Kallista Energy Het windpark omvat 8 Enercon E126-EP3 windturbines met een naafhoogte
van 86 meter. Met iedere turbine kan 32 MW aan stroom worden opgewekt. Het windmolenpark
kan jaarlijks 35.000 huishoudens van stroom voorzien. Naast windenergie wordt op het bedrijf
van NIVU ook zonne-energie opgewekt met behulp van zonnepanelen op de daken.
De opgewekte elektriciteit wordt onder andere gebruikt voor de koelinstallaties van
onze aardappelbewaring.

Kistenbewaring met condens drogen

Kistenbewaring met condens drogen

In 2021 heeft NIVU een zeer moderne kistenbewaring in gebruik genomen met voldoende
opslagcapaciteit voor 5400 ton product. Het koelen en bewaren van dit product gebeurt
middels een condensdrooginstallatie die is aangelegd door Equans (voorheen Engie).
Deze droogtechniek werkt onafhankelijk van de buitenluchtconditities. Het gebruik van
gaskachels is hiermee ook overbodig. De condensdroger is zowel een warmte- als
koudeinstallatie die het product tweemaal sneller droogt dan een traditioneel systeem.
Hierbij wordt een betere kwaliteit gegarandeerd en de energiekosten liggen fors lager.
Meer over condensdrogen.

Innovaties

Precisielandbouw

Precisielandbouw

NIVU werkt zoveel mogelijk met precisielandbouw op het akkerbouwbedrijf waarbij
vraaggestuurd wordt gewerkt. Dit betekent dat in het groeiseizoen wekelijks metingen
worden verricht met behulp van sensoren. Hiermee worden de benodigde inputs voor
het gewas berekend en niet meer toegediend dan strikt noodzakelijk. Dit verlaagt
de milieubelasting en is goed voor onze portemonnee. Hiervoor werkt NIVU nauw samen
met adviesbureau Crop Consult.

Innovaties

nivu innovatie farm to fork slider

Farm to Fork implementatie

Innovaties

Door de systemen van Farm24 en Follow24 op ons bedrijf te implementeren is NIVU
een grote stap dichterbij het realiseren van een feitelijk Farm to Fork concept dat door
de Europese Unie wordt geambieerd. Alle stappen van de teelt én alle handelingen
tijdens de opslag van het product worden opgeslagen. Dankzij een uniek gewasconcept
maken wij deze data inzichtelijk voor de consument. Zo weet de persoon die onze
aardappel of ui opeet waar dit product vandaan komt, hoe het is geteeld en welke
weg het heeft afgelegd van het veld tot op zijn bord.

Koolstofopslag

NIVU onderzoekt momenteel de mogelijkheden van zgn. ‘carbon farming’. De opslag
van koolstof in de bodem. Door te werken met gereduceerde grondbewerking,
maximaal in te zetten op groenbemesters en het voeden van de bodem
met organische meststoffen is het mogelijk om koolstof in de bodem op te slaan
en de emissie van broeikasgassen te reduceren.

duurzaamheid

Duurzaamheid

Tijdens de realisatie van onze nieuwe productbewaring is ook veel aandacht geweest voor
de natuur en omgeving in de directe ruimte rond het bedrijf. Dit betekent dat een waterpartij
is aangelegd en er natuurterreinen met gras en bebossing aanwezig zijn om de
biodiversiteit in onze omgeving te verbeteren. Daarnaast is op 1,8 hectare land ingericht
als patrijzenakker. Deze herbergen meerdere functies. Het verbetert het aangezicht van
de omgeving, bevordert de biodiversiteit op ons bedrijf en biedt een broedplaats voor
nuttige insecten die helpen bij de bestrijding van plaagdieren. Een andere
duurzaamheidsaanpak is door gebruik te maken van sedumdaken op onze bedrijfsgebouwen.
Een sedumdak is een dak dat begroeid is met vetplantjes. Deze beplanting zorgt voor
een natuurlijke bescherming tegen zonlicht, regen en extreme temperatuurverschillen.
Ook isoleert het en absorbeert het geluid. Een sedumdak vraagt nauwelijks onderhoud.
Tot slot onderzoekt NIVU de mogelijkheden voor het realiseren van 3 hectare
natuurgebied tegen een bestaand natuurgebied aan.

Innovaties

Tarwe oogst

Gewassen

Op 400 hectare vruchtbare kleigrond, gelegen in het oosten van eiland Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland), worden door NIVU consumptieaardappelen, tweedejaars plantuien, wintertarwe en suikerbieten verbouwd. De grondsoort varieert van lichte tot zeer zware klei. Alle percelen zijn goed verkaveld zodat efficiënt gewerkt kan worden. Ook is voldoende zoet water beschikbaar voor beregenen. Er wordt gewerkt met een relatief extensief bouwplan om de grond voldoende rust te geven en om de bodem goed te beheren. In alle teelten maakt NIVU intensief gebruik van precisielandbouw. Bijvoorbeeld om plaats specifiek te bemesten, gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen maar ook om variabel te kunnen zaaien, poten en planten.

Productafzet

NIVU heeft verschillende betrouwbare afzetpartners voor zijn producten. De suikerbieten worden verwerkt door de coöperatieve suikerproducent Royal Cosun. De tarwe wordt geleverd aan CZAV. Onze tweedejaars plantuien worden meestal geleverd, PPA Group aan Waterman Onions en Tuns Onions. Voor het vermarkten van onze Agria consumptieaardappelen wordt samengewerkt met Galathea. Dit bedrijf specialiseert zich in de verkoop van dit ras naar bestemmingen in West- en Zuid-Europa. In de nabije toekomst is het onze ambitie om zelf aardappelen te kunnen sorteren en verpakken.

Iedere aardappelen is traceerbaar van Farm to Fork. Benieuwd hoe we dat doen?

Consumptieaardappelen

Het belangrijkste gewas op ons bedrijf zijn consumptieaardappelen. Er wordt louter het gewas Agria
verbouwd. Deze smaakvolle aardappel is zeer veelzijdig en gedijt erg goed op onze kleigrond.
Hij kan worden gebruikt als tafelaardappel, voor de productie van frites of als exportaardappelen.
Dankzij een zeer moderne kistenbewaring kan bijna 12 maanden per jaar een constante topkwaliteit
worden gegarandeerd. Gedurende de teelt wordt het gewas continu gemonitord en beregend, bemest
of bespoten wanneer noodzakelijk.

Tweedejaars plantuien

De ligging, grondsoort en het klimaat op Goeree-Overflakkee zijn ideaal voor de teelt van tweedejaars
plantuien. Ze kunnen vroeg worden geplant waardoor dit gewas veelal eind juni of begin juli al kan
worden geoogst. NIVU teelt alleen plantuien en geen zaaiuien. Het rooien en opladen wordt
volledig in eigen beheer gedaan.

Wintertarwe

Als rustgewas wordt op ons bedrijf wintertarwe verbouwd. Al het stro wordt verhakseld als voeding
voor het bodemleven. Het oogsten doen we in eigen beheer. Tarwe wordt gezaaid na
aardappelen in het bouwplan. Na de tarweoogst wordt altijd een groenbemester ingezaaid.

Suikerbieten

Een vast onderdeel in het bouwplan zijn suikerbieten. Deze worden door Royal Cosun verwerkt op
hun fabriek in Dinteloord. Deze bevindt zich slechts op 30 kilometer afstand van ons bedrijf.
Het zaaien van de suikerbieten voeren wij zelf uit. Het rooien wordt gedaan door een loonwerker.

Gewassen

Op 400 hectare vruchtbare kleigrond, gelegen in het oosten van eiland Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland), worden door NIVU consumptieaardappelen, tweedejaars plantuien, wintertarwe en suikerbieten verbouwd. De grondsoort varieert van lichte tot zeer zware klei. Alle percelen zijn goed verkaveld zodat efficiënt gewerkt kan worden. Ook is voldoende zoet water beschikbaar voor beregenen. Er wordt gewerkt met een relatief extensief bouwplan om de grond voldoende rust te geven en om de bodem goed te beheren. In alle teelten maakt NIVU intensief gebruik van precisielandbouw. Bijvoorbeeld om plaats specifiek te bemesten, gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen maar ook om variabel te kunnen zaaien, poten en planten.

Productafzet

NIVU heeft verschillende betrouwbare afzetpartners voor zijn producten. De suikerbieten worden verwerkt door de coöperatieve suikerproducent Royal Cosun. De tarwe wordt geleverd aan CZAV . Onze tweedejaars plantuien worden meestal geleverd, PPA Group aan Waterman Onions en Tuns Onions. Voor het vermarkten van onze Agria consumptieaardappelen wordt samengewerkt met Galathea. Dit bedrijf specialiseert zich in de verkoop van dit ras naar bestemmingen in West- en Zuid-Europa. In de nabije toekomst is het onze ambitie om zelf aardappelen te kunnen sorteren en verpakken.

Iedere aardappelen is traceerbaar van farm to fork. Benieuwd hoe we dat doen?

Consumptieaardappelen

Het belangrijkste gewas op ons bedrijf zijn
consumptieaardappelen. Er wordt louter het
gewas Agria verbouwd. Deze smaakvolle
aardappel is zeer veelzijdig en gedijt erg goed
op onze kleigrond. Hij kan worden gebruikt als
tafelaardappel, voor de productie van frites
of als exportaardappelen. Dankzij een zeer
moderne kistenbewaring kan bijna 12 maanden
per jaar een constante topkwaliteit worden
gegarandeerd. Gedurende de teelt wordt het
gewas continu gemonitord en beregend,
bemest of bespoten wanneer noodzakelijk.

Tweedejaars plantuien

De ligging, grondsoort en het klimaat op
Goeree-Overflakkee zijn ideaal voor de teelt
van tweedejaars plantuien. Ze kunnen vroeg
worden geplant waardoor dit gewas veelal
eind juni of begin juli al kan worden geoogst.
NIVU teelt alleen plantuien en geen zaaiuien.
Het rooien en opladen wordt volledig in
eigen beheer gedaan.

Wintertarwe

Als rustgewas wordt op ons bedrijf
wintertarwe verbouwd. Al het stro wordt
verhakseld als voeding voor het bodemleven.
Het oogsten doen we in eigen beheer.
Tarwe wordt gezaaid na aardappelen in
het bouwplan. Na de tarweoogst wordt
altijd een groenbemester ingezaaid.

Suikerbieten

Een vast onderdeel in het bouwplan zijn
suikerbieten. Deze worden door Royal
Cosun verwerkt op hun fabriek in
Dinteloord. Deze bevindt zich slechts op
30 kilometer afstand van ons bedrijf.
Het zaaien van de suikerbieten voeren wij
zelf uit. Het rooien wordt gedaan door
een loonwerker.

Media

Bekijk wat we voor u kunnen betekenen

Neem contact
met ons op

 • Adres

NIVU locatie Achthuizen (Kantooradres):
Nieuwe Bloksedijk 5
3256 LJ Achthuizen

NIVU Locatie Oude-Tonge:
Heerendijk 29
3255 LE Oude-Tonge

 • E-mail

  Gerard van Nieuwenhuijzen - Nivu
  Gerard van Nieuwenhuijzen
  Nico van Nieuwenhuijzen - Nivu
  Nico van Nieuwenhuijzen
  Donke van Vugt - Nivu
  Donke van Vugt
  Jack van Vugt - Nivu
  Jack van Vugt